طرح اول

استاندارد

20$ماهانه
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند

حرفه ای

60$ماهانه
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند

طرح دوم

استاندارد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند

حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند

طرح سوم

استاندارد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید
20$ماهانه
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند

تجاری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید
40$ماهانه
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند

طرح چهارم

استاندارد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید
20
$ماهانه
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند

حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید
60
$ماهانه
 • 32 گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • 15 گیگ پهنای باند