لیست استاندارد

[nitro_list style=”dot” list_custom_id=”nitro_custom_css_1537810138″ list_content=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Perspiciatis%20minima%20nulla%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Voluptatem%20quasi%20natus%20ipsa%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Sequi%20cum%20pariatur%20vitae%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Fugiat%20quod%20non%20accusamus%22%7D%5D”]
[nitro_list style=”square” list_custom_id=”nitro_custom_css_900555413″ list_content=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Perspiciatis%20minima%20nulla%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Voluptatem%20quasi%20natus%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Sequi%20cum%20pariatur%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Fugiat%20quod%20non%20accusamu%22%7D%5D”]
[nitro_list style=”number-list” list_custom_id=”nitro_custom_css_554200300″ list_content=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Perspiciatis%20minima%20nulla%20hic%20velit%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Voluptatem%20quasi%20natus%20ipsam%20minus%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Sequi%20cum%20pariatur%20vitae%20abe%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-info-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Fugiat%20quod%20non%20accusamus%22%7D%5D”]

لیست ایکونی

[nitro_list style=”icon-list” bg_color=”#ffffff” list_custom_id=”nitro_custom_css_704437511″ list_content=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23646464%22%2C%22list_item%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-star%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23646464%22%2C%22list_item%22%3A%22Perspiciatis%20minima%20nulla%20hic%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23646464%22%2C%22list_item%22%3A%22Voluptatem%20quasi%20natus%20ipsam%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-certificate%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23646464%22%2C%22list_item%22%3A%22Sequi%20cum%20pariatur%20vitae%20ab%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-hand-o-right%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23646464%22%2C%22list_item%22%3A%22Fugiat%20quod%20non%20accusamus%22%7D%5D”]
[nitro_list style=”icon-list” bg_color=”#ffffff” list_custom_id=”nitro_custom_css_656790924″ list_content=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22icon_color%22%3A%22%231e73be%22%2C%22list_item%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-star%22%2C%22icon_color%22%3A%22%231e73be%22%2C%22list_item%22%3A%22Perspiciatis%20minima%20nulla%20hic%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart%22%2C%22icon_color%22%3A%22%231e73be%22%2C%22list_item%22%3A%22Voluptatem%20quasi%20natus%20ipsam%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-certificate%22%2C%22icon_color%22%3A%22%231e73be%22%2C%22list_item%22%3A%22Sequi%20cum%20pariatur%20vitae%20ab%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-hand-o-right%22%2C%22icon_color%22%3A%22%231e73be%22%2C%22list_item%22%3A%22Fugiat%20quod%20non%20accusamus%22%7D%5D”]
[nitro_list style=”icon-list” bg_color=”#ffffff” list_custom_id=”nitro_custom_css_795919166″ list_content=”%5B%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-star%22%2C%22icon_color%22%3A%22%231e73be%22%2C%22list_item%22%3A%22Perspiciatis%20minima%20nulla%20hi%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-check%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd9933%22%2C%22list_item%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-certificate%22%2C%22icon_color%22%3A%22%231abc9c%22%2C%22list_item%22%3A%22Sequi%20cum%20pariatur%20vitae%20ab%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-heart%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23dd3333%22%2C%22list_item%22%3A%22Voluptatem%20quasi%20natus%20ipsam%22%7D%2C%7B%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-hand-o-right%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23363636%22%2C%22list_item%22%3A%22Fugiat%20quod%20non%20accusamus%22%7D%5D”]